REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTORNICZNĄ

ZA POMOCĄ PORTALU itking.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.itking.pl prowadzony jest przez IT KING SP. Z O.O. z siedzibą w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 7/12, NIP 8961565345, REGON 36752927100000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000682434, , kapitał zakładowy: 10000,00 zł e-mail sklep@itking.pl, telefon (71) 740 00 29 zwanym dalej Usługodawcą.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pomocą Portalu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 ze zm.).

§ 2

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

1. Usługodawca świadczy usługi (w tym sprzedaż) za pomocą Portalu konsumentom oraz osobom dokonującym czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (firma, działalność gospodarcza, spółka prawa handlowego) zwanych dalej Usługobiorcami z wyłączeniem firm z branży informatycznej lub handlowej prowadzących sprzedaż sprzętu informatycznego, rtv, i agd ogólnodostępnymi kanałami oraz poprzez sieć internet lub zrzeszonymi w sieciach sprzedaży.

2. Osoba która nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 powyżej, nie może dokonać zakupu za pomocą Portalu. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego punktu regulaminu zamówienie może być anulowane.

3. Przeglądanie zawartości Portalu www.itking.pl wymaga rejestracji oraz zaakceptowania niniejszego regulaminu, a także aktywowania konta przez obsługę portalu.

4. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Portalu (Usługobiorca/y) są przetwarzane i przechowywane przez Usługodawcę na zasadach określonych w prawie polskim, w
szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2014.1182 ze zm.), zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z polityką prywatności IT KING Sp. z o.o.

5. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

6. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

9. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

10. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

11. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację interfejsu Usługobiorcy, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Usługobiorca, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Usługobiorcy treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

13. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.

14. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcę reklamodawców oraz partnerów.

15. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki.

§ 3

Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu

1. Usługi świadczone poprzez Portal polegają na zapewnieniu dostępu online do zasobów informacyjnych oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umów sprzedaży. Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony www o jednoznacznie określonym adresie internetowym i umożliwia Usługobiorcom:

a) Pozyskiwanie informacji o produkcie (cechach produktu, opisu, zdjęć),

b) Pozyskiwanie informacji o warunkach udzielonej gwarancji i procedurze serwisowej,

c) Pozyskiwanie informacji marketingowej w postaci banerów o promocjach lub działaniach brandingowych, programach lojalnościowych

d) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych na Portalu,

2. Usługobiorca uzyskuje możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę (w tym sprzedaż) jedynie po zakończeniu procesu rejestracji i zawarciu umowy o współpracy gospodarczej, której warunki określone zostały w § 4 poniżej.

3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronach Portalu kierowane przez IT KING Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

4. Zamówienia składane przez Portal nie wymagają potwierdzenia przez Usługodawcę w innej formie. Usługodawcy przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

5. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

6. IT KING zastrzega możliwość usunięcia konta klienta w każdym momencie bez podania przyczyn w szczególności jeśli stwierdzi, iż dane konto nie dotyczy działalności gospodarczej.

§ 4

Warunki współpracy gospodarczej

Na potrzeby niniejszego paragrafu za Dostawcę uważa się Usługodawcę, a za Odbiorcę Usługobiorcę.

I. Przedmiot umowy

1. Umowa określa ogólne warunki sprzedaży produktów z oferty handlowej DOSTAWCY. DOSTAWCA zobowiązuje się do dostarczania ODBIORCY produktów. ODBIORCA zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów i zapłaty uzgodnionej ceny.

2. Określenie produktów, ich ilości, terminu dostarczenia oraz miejsca, w które DOSTAWCA ma je dostarczyć, następować będzie każdorazowo przez ODBIORCĘ osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej lub przez system sprzedaży internetowej DOSTAWCY, zwanym dalej

PORTALEM.

3. ODBIORCA oświadcza, iż nie jest konsumentem w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) Dz.U.2014.82, w związku z tym czynności prawne wynikające z niniejszej umowy, zwłaszcza zakup towarów i usług, związane są wyłącznie z jego działalnością zawodową lub gospodarczą.

II. Zamówienia

1. Warunkiem dokonania zakupu produktu u DOSTAWCY jest złożenie zamówienia przez ODBIORCĘ. ODBIORCA będzie składał zamówienie osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej lub przez PORTAL.

2. Przedmiotem poszczególnych transakcji będą produkty według specyfikacji podanej w aktualnym dla danej transakcji cenniku DOSTAWCY przedłożonym ODBIORCY przed podpisaniem umowy.

3. Przedstawione na PORTALU dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

4. Zamówienie zbiorcze na więcej niż jeden produkt realizowane będzie jak zamówienie na każdy produkt osobno, chyba że ODBIORCA określi inny sposób realizacji.

5. Jeżeli DOSTAWCA w ramach realizacji zamówienia będzie musiał sprowadzać produkty z innego miasta lub z zagranicy, co może spowodować powstanie dodatkowych kosztów, ODBIORCA po poinformowaniu go o takiej konieczności winien wyrazić pisemną zgodę na ich sprowadzenie i jednocześnie na możliwy wzrost związanej z tym faktem ceny zamówionego towaru. W innym przypadku DOSTAWCA może powstrzymać się z realizacją tego zamówienia.

6. ODBIORCA jest zobowiązany do określenia terminu dostarczenia produktów w zamówieniu.

7. DOSTAWCA dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia, przy czym ODBIORCY nie przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem dostawy.

8. Nieodebranie przez ODBIORCĘ zamówionego towaru stanowi podstawę do dochodzenia przez DOSTAWCĘ stosownego odszkodowania oraz rozwiązania niniejszej umowy.

9. Zamówienia składane przez PORTAL nie wymagają potwierdzenia przez Odbiorcę w innej formie. Dostawcy przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn.

10. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od DOSTAWCY ODBIORCA zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej

11. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej wynosi 5000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z ODBIORCĄ.

III. Ceny

1. Cena produktu ustalana jest na podstawie cennika DOSTAWCY i jest ceną umowną.

2. Aktualny cenniki DOSTAWCY znajduje się na PORTALU.

3. Ceny określone w aktualnym cenniku mogą być zmienione na podstawie dwustronnych uzgodnień miedzy DOSTAWCĄ a ODBIORCĄ.

4. Do cen jest doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do łącznej ceny dostawy doliczany jest koszt przesyłki towaru zgodnie z tabelą kosztów transportu umieszonej

na PORTALU.

IV. Płatności

1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, płatność następuje przed odbiorem lub wysyłką zamówionego towaru.

3. W przypadku płatności przelewem towar może być odebrany lub wysłany wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty na rachunek DOSTAWCY.

2. Przez datę zapłaty dokonywanej w drodze przelewu bankowego Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego DOSTAWCY.

3. ODBIORCA zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku opóźnień w zapłacie ceny. Jakakolwiek zmiana warunków płatności regulowana jest odrębną umową.

V. Dostawa i zwroty

1. Sposób odbioru produktów określa ODBIORCA w zamówieniu.

2. DOSTAWCA wysyła towar za pośrednictwem firm spedycyjnych lub kurierskich.

3. Dostawa zostaje zrealizowana, gdy DOSTAWCA dostarczy produkty pod adres wskazany w zamówieniu.

4. Potwierdzeniem odbioru jest pokwitowanie upoważnionego przedstawiciela ODBIORCY na dokumencie zwanym Notą Kompletacyjną (w przypadku odbioru osobistego bezpośrednio z Magazynu DOSTAWCY) bądź na liście przewozowym (w przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub kurierskiej).

5. W przypadku, gdy dostarczony do ODBIORCY towar nie odpowiada specyfikacji zamówienia, bądź zamówienie nie zostało w ogóle złożone lub złożone przez osobę nieuprawnioną, wówczas ODBIORCA zobowiązany jest odesłać towar do DOSTAWCY nie później niż w następnym dniu roboczym.

6. Odbiór towaru z magazynu DOSTAWCY wymaga posiadania przez osobę odbierającą towar ważnego, imiennego upoważnienia podpisanego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu ODBIORCY. ODBIORCA ponosi odpowiedzialność za osobę, która legitymuje się wystawionym przez niego upoważnieniem do czasu otrzymania pisemnego odwołania przez DOSTAWCĘ tego upoważnienia.

7. ODBIORCA lub osoba przez niego upoważniona ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie zgodności dostawy ze Specyfikacją dostawy lub fakturą i zamówieniem w momencie odbioru produktów.

8. Warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu braków, uszkodzenia przesyłki oraz niezgodności faktury z zamówieniem jest sporządzenie w momencie dostawy, na podstawie art. 545 Kodeksu Cywilnego, protokołu reklamacyjnego z udziałem pracownika firmy spedycyjnej/kurierskiej lub odmowa przyjęcia dostawy oraz bezzwłoczne pisemne powiadomienie DOSTAWCY. DOSTAWCA ma prawo nie uwzględnić reklamacji, zgłoszonych po odbiorze przesyłki od firmy spedycyjnej/kurierskiej lub po odbiorze towaru bezpośrednio z magazynu DOSTAWCY.

VI. Zastrzeżenia umowne

1. DOSTAWCA ma prawo wprowadzić bez ostrzeżenia dodatkowe warunki sprzedaży dla niektórych produktów wynikające z wymagań narzucanych przez producentów. Informacje o w/w zastrzeżeniach podane zostaną na PORTALU lub za pomocą poczty elektronicznej.

2. Odmowa akceptacji tych warunków przez ODBIORCĘ upoważnia DOSTAWCĘ do odmowy przyjmowania zamówień ODBIORCY na te produkty.

VII. Czas trwania i wypowiedzenie umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. DOSTAWCA może wypowiedzieć niniejszą umowę zachowując 3-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na pierwszy dzień po upływie okresu wypowiedzenia. Może on jednak ten okres wydłużyć do czasu wykonania wszystkich dostaw wynikających z transakcji zawartych do dnia wypowiedzenia.

3. ODBIORCA może wypowiedzieć niniejszą umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Z upływem okresu wypowiedzenia wszelkie zobowiązania pieniężne ODBIORCY wobec dostawcy są natychmiast wymagalne.

5. Strony zrzekają się, z chwilą zawarcia niniejszej umowy, prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz prawa uchylenia się od skutków prawnych niniejszej umowy. Powyższe zrzeczenie się oznacza, że oświadczenie którejkolwiek Strony o odstąpieniu od niniejszej umowy nie wywoła żadnych skutków i niniejsza umowa będzie dalej obowiązywać.

6. Na wypadek, gdyby zrzeczenie się, o którym mowa w ust. 5 powyżej, okazało się nieskuteczne, Strony zobowiązują się nie składać oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy oraz oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych niniejszej umowy.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy k.c. (oraz postanowienia i regulacje zawarte w ustalonych przez DOSTAWCĘ na PORTALU, zwłaszcza w Regulaminie)

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla rozpoznania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby DOSTAWCY.

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron/ dla każdego przedsiębiorcy.

§ 5

Warunki gwarancji

Na potrzeby niniejszego paragrafu za DOSTAWCĘ uważa się Usługodawcę, a za ODBIORCĘ Usługobiorcę.

1. Zgodnie z § 1 ust. 2 niniejsza umowa zostaje zawarta z ODBIORCĄ, który nabywa towar lub usługi wyłącznie w związku z jego działalnością zawodową lub gospodarczą. Z uwagi na powyższe Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. DOSTAWCA gwarantuje sprawne działanie Towarów w okresie gwarancji.

3. Towary objęte gwarancją producenta nie podlegają gwarancji DOSTAWCY lecz wyłącznie producenta Towaru i mogą być serwisowane wyłącznie w serwisie producenta, zgodnie z warunkami udzielonej przez niego gwarancji w karcie gwarancyjnej lub innym dokumencie, również umieszczonym na stronie internetowej producenta lub pomiotu przez niego wskazanego.

4. DOSTAWCA na swój koszt zobowiązuje się w okresie gwarancji według swego wyboru do usunięcia wady lub wymiany na nowy Towar zakwalifikowany jako wadliwy.

5. W przypadku, gdy Towar zakwalifikowany do wymiany jest niedostępny, DOSTAWCA zobowiązuje się do wymiany na nowszy model lub do wystawienia faktury VAT korygującej.

6. DOSTAWCA zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej zgłoszenia a wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania Towaru do specjalistycznych serwisów, okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 28 dni roboczych. Naruszenie powyższych terminów będzie jednoznaczne z uznaniem przez DOSTAWCĘ zasadności reklamacji w wyniku czego ODBIORCY zostanie wystawiona przez DOSTAWCĘ faktura VAT korygująca na reklamowany Towar.

7. ODBIORCA zobowiązuje się dostarczyć Towar ze stwierdzoną wadą do punktu serwisowego DOSTAWCY na własny koszt. W razie nie przedłożenia wraz z Towarem (kopii) dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu objawów (wypełnione Gwarancyjne zgłoszenie reklamacji RMA), IT KING Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy dokonania naprawy gwarancyjnej z uwagi na niedopełnienie przez ODBIORCĘ warunków gwarancji.

8. ODBIORCA zobowiązuje się dostarczyć Towar ze stwierdzoną wadą w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport Towaru oraz kompletny (opakowanie, dokumentacja, sterowniki, kable itp.). W przypadku braku opakowania gwarantującego bezpieczny transport DOSTAWCA może nie przyjąć Towaru do serwisu, w szczególności jeśli z powodu braku odpowiedniego opakowania Towar traci swoje właściwości.

9. W przypadku niezachowania warunków gwarancji DOSTAWCA ma prawo nie uwzględnić roszczenia z tytułu gwarancji.

10. DOSTAWCA wyłącza obowiązek powiadomienia ODBIORCĘ na piśmie o nieuwzględnieniu roszczenia gwarancyjnego.

11. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: szkodliwym promieniowaniem, urazami mechanicznymi, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem, zwarciem instalacji elektrycznej, stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych bądź zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację.

12. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje) DOSTAWCA pobierze opłatę za diagnostykę i ekspertyzę według cennika usług serwisowych dostępnego w siedzibie DOSTAWCY oraz transport w wysokości zgodnej z tabelą kosztów transportu umieszonej na PORTALU, na którą wystawi Fakturę VAT tytułem: Poz. 1. Usługa diagnostyki i ekspertyzy; Poz. 2. Usługa transportowa. Termin płatności tej faktury VAT ustala się na 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury

13. Pojęcie "wady Towaru", o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych (także baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.

14. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji stanie się niemożliwe, z przyczyn, za które DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności, niniejsza gwarancja wygasa. Powyższe zastrzeżenie dotyczy sytuacji, gdy DOSTAWCA nabył Towar stanowiący przedmiot umowy gwarancyjnej od producenta lub dystrybutora, który znajdzie się w stanie upadłości likwidacyjnej, likwidacji, zaprzestania działalności lub zmieni zakres prowadzonej działalności w sposób uniemożliwiający spełnienie obowiązków gwarancyjnych..

15. DOSTAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa oraz za poprawność działania oprogramowania.

16. W przypadku powstania zaległości finansowych ODBIORCY, względem DOSTAWCY, bądź jej następcy prawnego kontynuatora, właściciel Towaru oświadcza iż wyraża zgodę na zatrzymanie Towaru reklamowanego. Towar nie odebrany w ciągu 6 miesięcy od daty zgłoszenia reklamacyjnego ulega przepadkowi na rzecz DOSTAWCY bądź jej prawnego pełnomocnika.

17. DOSTAWCA nie ma obowiązku dostarczenia ODBIORCY zastępczego Towaru na czas trwania naprawy.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Zgodnie z § 2 ust. 1 Portal przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów, które nabywają towar lub usługi wyłącznie w związku z ich działalnością zawodową lub gospodarczą. Z uwagi na powyższe Usługobiorca oraz Usługodawca wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

2. Zgodnie z art. 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

3. Informujemy, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

3. Google Chrome w wersji 62.0.3202.94 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

5. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

6. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Portalu.

25-05-2018